امروز : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

بهبود اعتماد به نفس با سوزان جفرز – (بخش اول )

 

اعتماد به نفس چیست و از کجا می آید؟ اعتماد به نفس قدرتی است کـه درون هـر کسی وجود دارد. اعتماد به نفس، یعنی توانایی و علاقه برای خلق چیزهایی کـه شـما در  زندگی به آن احتیاج دارید. مشکل اینجاست که ما بیشتر وقت ها این قدرت خود را فراموش میکنیم! دکتر سوزان جفرز نویسنده و معلم مشهور ، قصد دارد  با بیان نکاتی ، اعتماد به نفس شما را به شما نشان دهد تا همیشه و در هر حالت بـه آن اتکا کنید. وقتی یاد بگیرید که چگونه زندگی را با اعتماد به نفس، اطمینـان ، کمـال و لـذت بپذیرید ، راه حل همه مشکلات به شما الهام می شود و از  زندگی تان لذت خواهید برد.

 

 

بخش اول :  همیشه مسیر رو به بالا را انتخاب کنید


منِ قوی

 

درون شما، جایی پر از نشاط، خلاقیت، فراست، صلح، دوستی، قدرت، عشق و همـه چیزهای خوب وجود دارد، ما آن را منِ قوی می نامیم. اگر در این محل اعتماد بـه نفـس شما بالا برود، همه چیز در دنیا به نظرتان صحیح میآید.

 


منِ ضعیف

 

در کنار آن جایی خوب جای دیگر هم هست، جایی که پر از شک و تردید اسـت، پـر از ترس، خشم، درماندگی و تمام چیزهای منفی است. ما به این قسـمت از وجـود شـما می گوییم «من ضعیف» در این قسمت از وجود شما اعتماد به نفس کم است، و همه چیز به نظرتان اشتباه می آید.

 


فکرکردن به من ضعیف یک عادت است

 

بله، فکر کردن به من ضعیف فقط یک عادت است، اما تجربه نشان داده است که ایـن عادت ها می توانند از بین بروند. چطوری؟ با فکر کردن به «من قوی». اگر یاد بگیرید کـه به من قوی فکر کنید، ترس شما کاهش و اعتماد به نفس شما افزایش می یابد.

 


کسی بشوید که همیشه به «من قوی» فکر می کند

 

با این حساب تکلیف شما مشخص است و آن پیمودن مراحل لازم برای فکر کردن به «من قوی» است. بسیاری از این مراحل در ادامه گفته خواهد شد.

 


از کجا بفهمید که به «من قوی» فکر می کنید؟

 

وقتیکه به چیزهای نشاط آور فکر میکنید؛ زمانی که خلاق هستید؛ وقتـی کـه بـا نگـاه عمیق به اطرافتان نگاه می کنید؛ وقتی که صلح، دوستی، قدرت، دوست داشـتن و از ایـن قبیل چیزهای خوب توی فکرهای تان است؛ بدانید که در دنیای «من قوی» سیر میکنید و این مراحل را طی می نمایید.

 


از کجا بفهمید که به «منِ ضعیف» فکر می کنید؟

 

و بر عکس، زمانی که در کارها با تردید و دو دلی رو بـه رو هسـتید، وقتـی بـا تـرس طرف کارها می روید، وقتی که زود خشمگین می شـوید، وقتـی زود احسـاس درمانـدگی می کنید، وقتی که همه چیز در نظرتان منفی و یأس آور اسـت، بدانیـد کـه در دنیـای «مـن ضعیف» قرار دارید. و آن وقت درست همان لحظه ای است که باید مسـیر تـان را عـوض کنید.

 


مسیری رو به بالا انتخاب کنید

 

 

 

♥ عاشق یادگیری باشید ♥

LoveLearning.ir 

 

 

 

لینک کوتاه :http://lovelearning.ir/?p=1607

Scroll Up