امروز : جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷

بهبود اعتماد به نفس با سوزان جفرز – (بخش سوم)

 

اعتماد به نفس چیست و از کجا می آید؟ اعتماد به نفس قدرتی است کـه درون هـر کسی وجود دارد. اعتماد به نفس، یعنی توانایی و علاقه برای خلق چیزهایی کـه شـما در  زندگی به آن احتیاج دارید. مشکل اینجاست که ما بیشتر وقت ها این قدرت خود را فراموش میکنیم! دکتر سوزان جفرز نویسنده و معلم مشهور ، قصد دارد  با بیان نکاتی ، اعتماد به نفس شما را به شما نشان دهد تا همیشه و در هر حالت بـه آن اتکا کنید. وقتی یاد بگیرید که چگونه زندگی را با اعتماد به نفس، اطمینـان ، کمـال و لـذت بپذیرید ، راه حل همه مشکلات به شما الهام می شود و از  زندگی تان لذت خواهید برد.

 

 

بخش سوم: بهترین را تأیید کنید


تأییدهای مثبت : وسیله ابراز شگفت انگیز

 

تأیید مثبت، حالتی است که به شما می گوید: «همه چیز خوب است». تکرار دائمی این تأییدها به شما کمک میکند، پیام های منفی صدای پچ پچ را از خـود دور کنید و اعتماد به نفستان را ترمیم نمایید.

 


کار تأییدها

 

فقط مثبت حرف زدن، مثبت فکر کردن یا نوشتن افکار مثبـت اسـت کـه مـا را از لحـاظ جسمی، ذهنی و روحیه قوی تر میسازد. حالا چه به آن جمله ها ایمان داشته باشیم یا نـه. آنها کودکی را که درون ماست آرام می کنند و سالم نگه می دارند. آنها جادو میکنند!

 


داشتن آگاهی، به شما خبر می دهد که حالا وقت عمل کردن است

 

از زمانی که از وجود صدای پچ پچ باخبر شدید، بهتـر مـی توانیـد از شـر آن خـلاص شوید، (حتی اگر به طور دیوانه وار در درون شما نفوذ کرده باشد!) اما اگر به کلی از ایـن صدای آرام موذی بی خبر باشید و یا تا امروز در شما بروز نکرده باشـد، از آن در امـان هستید.

 


همه چیز کامل اتفاق می افتد

 

این را بارها و بارها تکرار کنید، خلاصه کلام این است: «حتی اگر اوضاع بر وفق مراد ما نیست، اما باور دارم که خیر من در این چیزی است که دارد اتفاق میافتد. من از تمـام آنها درس می گیرم و تکامل می یابم».

 


همه چیز را رو به راه می کنم

 

تکرار این باور در ذهن می تواند هنگام پیش آمدن مشکل احساس عجیبی از آرامش به شما بدهد: «هر چیزی که در زندگی پیش بیاید، حتی اگر پولم را از دست بدهم یا مریض شوم، اوضاع را رو به راه میکنم».با این باور شما می توانید، هر مشکلی که در زندگی برایتان پیش بیاید به آسـانی حـل کنید.

 


انگار میشود…

 

 

تأییدها مثل عمل کردن به این باور است: «انگار می شود».

اگر به مدت طولانی این طوری عمل کنید که انگار می شود…، ذهن شما این امکـان را به وجود می آورد که هر کاری را بتوانید انجام دهید، و در نهایت همانطور هم مـی شـود. دائم به خود بگویید: «من قدرتمند و دوست داشتنی هستم و در وجودم چیزی نیست کـه از آن بترسم». سپس شاهد رشد اعتماد به نفس خود باشید.

 


 

تکرار، کلیدی راه گشاست

 

وقتی بارها و بارها خود را تأیید کنید، کم کم متوجه صدای «من قوی» در وجود خود می شوید. هرچه می گذرد این صدا رساتر میشود، در حالی که صدای «من ضعیف» روز به روز ضعیف و ضعیف تر می گردد.آن وقت خواهید دید که چه احساس آرامش خاطری میکنید!

 


متوجه تغییرها باشید

 

وقتی بارها و بارها خودتان را تأیید کنید، به تنها تغییرات نافـذی در شـما بـه وجـود می آید، بلکه رفتار و احساس شما هم تغییر می کند و عکس العمل دنیا به شـما مثبـت تـر می شود.

 


ورود خوبی ها

 

همان طور که شما قدرتمند و با محبت میشوید، افراد سالم تری هم بـه زنـدگی خـود وارد می کنید، مثل بعضی جذابیت ها که افراد را به خـود جـذب مـی کننـد. افـراد هرچـه مثبت تر باشند، انرژی بیشتری را به زندگی خود وارد می کنند.

 


تأییدها را جزئی از زندگی خود قرار دهید

 

آن قدر آزمایش و تکرار کنید تا بفهمید که در هر زمـان، چـه چیـز هـای مثبتـی بـرای روحیه شما مناسب تر است. سپس دور و بر خود را با این افکار مثبت پر کنید… روی میز تحریر خود، روی آینه خود… یا هر جایی که بتوانید بـه یـاد بیاوریـد، شـما واقعـاً چقـدر قدرتمند و دوست داشتنی هستید.

 


به «من قوی» خود اعتماد کنید

 

«من قوی» شما همیشه واقعیت را به شما میگوید: «در وجود شما چیزی نیست که از آن بترسید. این «من ضعیف» شماست که همیشه به شما دروغ میگوید و القاء می کند که: «باید از هر چیزی که دارید بترسید».شما ترجیح می دهید که به کدام صدا گوش دهید؟

 


«من قوی» به من چه میگوید؟

 

هر وقت که در زندگی خود نگران چیزی شدید، مجسم کنید کـه «مـن قـوی »تـان در چنین شرایطی به شما چه می گوید. جواب آن را بنویسید. اگر صدای من قوی را بشنوید، خواهید دانست که به نوعی به شما یادآوری می کند: «نگران نباش! همـه چیـز رو بـه راه است».

 


میگذارم، پیش بیاید… و به نتیجه آن اطمینان دارم

 

در مورد هدف های بزرگ، شما تلاش تان را بکنید و بگذارید هرچه می شود، بشود؛ به نتیجه آن اطمینان داشته باشید، آن وقت من قوی شما حـس گـره گشـایی خـود را ایجـاد می کند. تکرار پشت سر هم این تأیید: «من رها میکنم… و اطمینان دارم»، به شما یادآوری میکند که در تمام تجربه های زندگی منتظر نعمت های خدا داد باشید.

 


تمرین را حفظ کنید!

 

ما هر روز در زندگی با ادعا های جدیدی رو به رو می شویم، این موضوع زمینه خوبی برای ماست که روزانه تأییدهای مطلوب خود را تمرین کنیم تا ما را در قلمرو «من قوی» نگه دارد. آن وقت می بینیم که آنجا چه جای فوق العاده ای بـرای گذرانـدن بقیـه زنـدگی ماست!

 


 

 

 

 

♥ عاشق یادگیری باشید ♥

LoveLearning.ir 

 

 

 

لینک کوتاه :https://lovelearning.ir/?p=1745


bool(false)
Scroll Up